Kranten artikels tussen 2016 en 2018 over de suikerfabrieken van Hoegaarden

2018 01 08

In januari 1977 werd beterschap aangekondigd voor de bewoners van de gewestweg in Altenaken. Door de verbetering van de zijstroken werd opspattende modder bestreden.

Onze krant meldde begin van het jaar dat het Bestuur der Wegen de verbetering van de parkeerstroken en de trottoirs aan de rijksweg tussen het station en de grens met Lummen had goedgekeurd. Een aannemer uit Kermt diende de kassei uit te breken en te vervangen door asfaltstroken.

       MEER in de krant


2017 08 11

Hoegaarden stelt acht hectare bedrijfsterreinen ter beschikking in Altenaken. De gronden maakten deel uit van de voormalige suikerfabriek Grand Pont.

Schepen van Lokale Economie Hans Decoster (CD&V) heeft aan bedrijfsleiders meegedeeld dat er acht hectare KMO-terreinen ter beschikking komt in Alteaken. De zone ligt tussen de bottelarij ABInbev en de gewestgrens. Van een gezamenlijke uitbouw van een bedrijvenzone te paard op het grondgebied van Hoegaarden en Geldenaken wordt afgezien.

     MEER in de krant


2016 08 23

In 1966 nam Tiense Suiker (Raffinerie Tirlemontoise) de Raffinerie et Secrureries du Grand Pont in Hoegaarden over. De fabriek bestond toen negentig jaar.

Geert Huon publiceert op “Ge zijt van Tienen” een document (in het Frans) over de overname van de de Hoegaardse suikerfabriek Grand Pont door de Tiense Suikerraffinaderij. Het gaat om de tekst die directeur Bergé dicteerde aan zijn secretaresse in de februari 1966. Het gaat om de overname van de “Raffinerie et Secrureries du Grand Pont fondée le 23 décembre 1876.” Die omvatte de fabrieken in Hoegaarden (Altenaken) en Gembloers (aan het station), plus de terreinen van de ontmantelde Hoegaardse fabriek La Ghète (Ourystraat). De Grand Pont bezat toen ook nog 36 woningen (Lowetlaan, enz) en terreinen met o.a. de nog bestaande vijvers.

       MEER in de krant


2016 08 15

Het gemeentebestuur laat Interleuven de bedrijvenzone in Altenaken uitrusten. Veertig jaar geleden stond dat, in andere omstandigheden, ook al aan de orde.

Uit Het Nieuwsblad van augustus 1976: “Op vraag van de gemeente zal Interleuven overgaan tot de onteigening van 42 are grond in Altenaken. Het terrein is bestemd voor de uitbreiding van de suikerfabriek Grand Pont.” In 1896 zou de fabriek echter de deuren sluiten. Na de afbraak kon onder andere de brouwerij er zich vestigen (met de bottelarij). De foto hierboven toont de suikerfabriek halfweg de jaren zeventig, gezien vanop de spoorberm (nu fietsroute) met schoorsteen, kalkoven en op de voorgrond een van de bezinkingsvijvers.

       MEER in de krant


2016 07 08

In opdracht van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland onderzocht CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) de relatie tussen de suikerfabrieken en het spoor. Die voorstudie kadert in het ruimer project “Tiense suiker en de IJzerenweg” van het Regionaal Landschap, waarin ook de fabrieken van Hoegaarden aan bod komen.

Enkele passages uit de studie van Greet Draeye (CAG): ” Tienen werd al in 1837 ontsloten via het spoor. De Belgische overheid wilde na de onafhankelijkheid zo snel mogelijk een verbinding tussen de haven van Antwerpen en Duitsland tot stand brengen. Tienen lag op het traject van Brussel naar Luik, lijn 36. In 1869 volgde een verbinding met Namen in lijn 142, in 1878 met Diest via lijn 22. Bij de aanleg van die laatste lijn werd rekening gehouden met de ligging van de sedert 1837 snel groeiende Tiense suikerfabriek.”

        MEER in de krant


2016 07 08

 Zolang Tienen het enige station was in de buurt van de suikerfabrieken – en dat was zo tot 1878 – kwamen tijdens de bieten, maar ook de steenkool en cokes die nodig waren om de stoommachines te laten draaien, aan in het Tiense station. Van daaruit werden ze met paard of os en kar naar de fabrieken gevoerd. In februari 1897 en opnieuw in februari 1899 deed de fabriek een aanvraag om een eigen spoorlijn te mogen exploiteren van aan het station van Grimde tot op het fabrieksterrein. In 1907 kwam er ook de buurtspoorweg (de stoom- of dieseltram) bij.

     MEER in de krant


2016 02 13

De sloping van de suikerfabriek Grand Pont in Altenaken haalde de media in de periode februari-maart 1986.

Begin 1986 werd de ontmanteling ingezet. Een sloopbedrijf verkocht oud metaal, bouwmateriaal,… tot en met “souvenirs” uit de labo’s en kantoren. Nadien volgde de verdere sloping en werd de grond verkocht. Met wat omwegen kwam daar onder andere de bottelarij van ABInBev tot stand. Zo kwam er een eind aan 120 jaar suikerindustrie in Hoegaarden.

De eerste fabriek (aan de Dotremontstraat) was opgericht in 1865. In 1876 kwam de Grand Pont, in Altenaken, tot stand. In 1886 zou, na onenigheid tussen de aandeelhouders, een tweede grote fabriek ontstaan, nl. La Ghète aan de Ourystraat. Deze laatste sloot in 1957. Grand Pont nam de activiteit over en exploiteerde ook installaties in Ramillies, Gembloers en Chastre. Het geheel werd overgenomen door de Tiense Suiker.

In 1984 viel de fabriek in Hoegaarden stil. Ze bezette indertijd 37 hectare, op Hoegaarden en Geldenaken, inbegrepen de bezinkingsvijvers. De beide gemeentebesturen bereiden nu de inrichting voor van een bedrijvenzone op die oppervlakte, gelegen achter de bottelarij, met behoud van de vijvers. Die zone dient een inrit te krijgen in Altenaken enerzijds, op de Charleroisteenweg in Lummen anderzijds.

       MEER in de krant


2015 12 20

De onverwachte sluiting van de suikerfabriek in Hoegaarden leidde tot een niet eerder geziene boycot van Tiense Suiker. In de klassieke landouweconomie van onze regio zouden nu de tractoren met suikerbieten en bietenpulp af en aan rijden naar de suikerfabriek Grand Pont (en andere). Dat was de situatie tot dertig jaar geleden. De economie van Hoegaarden draaide op suikerbieten, graanhandel, brouwerij en voordien ook leerlooierij. Vandaag blijft daarvan een zetel (zonder enige autonomie) van een multinationale brouwerij over. In de media van najaar 1985 werd bevestigd dat de suikerfabriek van Hoegaarden dicht bleef. Hoegaarden ving tot dan de oogst op van 2.700 hectare bieten.

 MEER in de krant


2015 08 13

In augustus 1985 werd de suikerfabriek Grand Pont in Altenaken gesloopt. Materiaal was te koop per kilo of per stuk. …

… De gronden zouden, na enkele omwegen, aan bedrijven worden verkocht. Het grootste deel is ingenomen door de bottelarij van ABInbev. De gemeente kocht een visvijver en de aanpalende gronden (met ten nog het voetbalterrein JVV).

MEER in de krant


2015 04 27

Honderdvijftig jaar geleden stichtte een brouwer de eerste suikerfabriek in Hoegaarden.

In 1865 verrees aan de Fabriekstraat (nu Dotremontstraat) de eerste suikerfabriek. De huidige fabriekgang werd nadien omschreven als ‘Impasse de l’ancienne fabrique’. Initiatiefnemer was Joseph Libert Dumont die had ingezien dat het Hoegaardse overwicht in de brouwsector wankelde, onder Leuvense druk. …

… Dumont stelde in zijn fabriek 142 mannen en 35 vrouwen tewerk. Maar de locatie volstond niet en in 1877 ging de nieuwe vestiging open in Altenaken, onder de naam ‘Grand Pont’. Deze fabriek bleef draaien tot 1984.  

MEER in de krant


2015 03 07

Het einde van de Tiense Suikerraffinaderij in Hoegaarden, 30 jaar geleden, betekende ook het einde voor café ‘Kalokke’, dat vlakbij de fabriek lag. “Het café was mijn moeder haar leven. De sluiting van de fabriek heeft haar gebroken”, zegt dochter Simone Christiaens.

Zowat 30 jaar geleden was de Tiense Suikerraffinaderij druk bezig de nog bruikbare machines uit de Hoegaardse Grand-Pont suikerfabriek te halen. De beslissing om de fabriek definitief te ontmantelen viel later op het jaar. In 1986 werd de fabriek volledig ontmanteld, en nu staan daar de gebouwen van AB InBev, en Quattro Benelux in de voormalige schrijnwerkerij. 

       MEER in de krant


2014 12 18

Met nieuwjaar 1985 verlieten de laatste personeelsleden de (intussen gesloopte) suikerfabriek Grand Pont in Altenaken.

Dertig jaar geleden werd bericht over het definitieve einde van de suikerindustrie in Hoegaarden. La Ghete was al eerder gesloten. Grand Pont was aan de beurt met nieuwjaar 1975. 22 overgebleven personeelsleden werden ovegeheveld naar de Tiense Suikerrafinaderij, die de Hoegaardse fabriek had overgenomen. Vijftien medewerkers vertrokken naar het zusterbedrijf in Wanze (Hoei). Twintig anderen gingen met brugpensioen.

       MEER in de krant


2014 11 05

In 1989 breidde brouwerij De Kluis, toen overgenomen door Interbrew (nu ABInbev), haar gistingskamers op de terreinen van de verdwenen suikerfabriek aan de Ourystraat.

De eerste spadesteek werd in november 1989 gegeven op de grond waar voordien de suikerfabriek La Ghète had gestaan. Nog voor de overname had Pierre Celis zijn oog laten vallen op deze zeven hectare, palend aan de Gete. De suikerfabriek werd er opgericht in 1886 (de Grand Pont in Altenaken in 1877). Ze was operationeel tot 1957. Aan de straatzijde vestigde zich brandstoffen Taverniers. De idee om het kantoor-gebouw om te vormen in rusthuis werd gauw verlaten.

     MEER in de krant


2013 02 18


Worden Tomsin, Grand Pont en andere merknamen nog wel gekoppeld aan ‘Hoegaarden’? …

… Evenzeer vervaagt de herinnering aan de merken van de Hoegaardse suikerfabriek(en). Nochtans liggen Graeffe (bruine suiker) en Grand Pont (kristalsuiker) nog in de rekken. De verwijzing naar de suikerfabriek Grand Pont in Altenaken ontbreekt sedert de merken werden opgenomen door Tiense Suiker (1969) en nadien door Südzucker (1989). Een school in Koolskamp kon dus de Hoegaardse verpakking gebruiken in een examentest over landbouw in Frankrijk. ‘Grand Pont’ heet er een bietensuiker uit Frankrijk.

     MEER in de krant


2011 03 04

Voor een filmreportage zoekt een student RITCS getuigen van ons spoorwegverleden. Wie werkte er nog in de stations op de spoorlijn Tienen-Hoegaarden-Namen? …

… Het telefoonboek van Geldenaken van 1952 vermeldt onder abonneenummer 111 de suikerfabriek Grand Pont, privé station, Zétrud-Lumay. Slaat dat op het huidige vissershuisje op de fietsroute?

MEER in de krant


2011 01 11

… foto’s van de sloping van de Grand Pont, wekten de interesse bij auteurs en bewoners. …

… Hierbij nog enkele foto’s van de sloping van de Grand Pont in 1985. Let wel: het merk ‘Grand Pont’ is blijven bestaan. Als u kristalsuiker tegenkomt met die naam dan verwijst die naar de fabriek van Hoegaarden. Grand Pont is overgenomen door Tiense Suiker

 MEER in de krant